AVG & Privacybeleid

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal door de Autoriteit Persoonsgegevens worden toegezien op naleving van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit leidt ertoe dat we binnen onze praktijk onszelf en overige verwerkers nader onder de loep nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens bij ons in veilige handen zijn. Dit doen wij aan de hand van een stappen- en onderhoudsplan van Waveland Dataveiligheid, alwaar we ook onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) betrekken.

Privacybeleid

Centrum voor Fysiotherapie en Manuele Therapie gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen, namelijk uw behandeling, het agenderen van afspraken en het declareren ervan.

Wij vragen toestemming aan u voor het opslaan van persoonsgegevens, na het informeren van het doel van dataopslag.

Wij delen patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.

Wij bewaren patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens en houden met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.

Wij informeren patiënten indien wij bijzondere handelingen met de persoonsgegevens verrichten.

Toelichting

Behalve de fysiotherapeut die u behandeld, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de elektronische registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

Uw gegevens kunnen, geanonimiseerd, met uw toestemming, gebruikt worden voor audits en scholing. En voor multidisciplinair overleg met huisarts, diëtiste, etc. Niet anoniem maar altijd met uw toestemming.

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. De gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Zie ook Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst voor meer toelichting op uw en onze rechten en plichten.